Redzaam.nl

Redzaam.nl is een burgerinitiatief om (zelf)redzaamheid onder burgers te versterken en te benutten.

Redzaam.nl

Burgerinitiatief Redzaam.nl is een idee van Aaron Konijn. In zijn visie zou er meer concrete invulling aan het idee van de participatiemaatschappij moeten worden gegeven. Met redzaam.nl is die gedachte werkelijkheid geworden. Inmiddels is in Diemen de eerste, zeer succesvolle editie van Redzaam geweest en andere gemeentes hebben toegezegd of interesse getoond.

Redzaam website: http://redzaam.nl

Uitdaging

De website moet begrijpelijk zijn voor iedereen, jong en oud, (lokale) overheid en burger. Het wordt direct duidelijk wat het initiatief is en er kan worden ingeschreven voor meerdere workshops. Er is een koppeling gemaakt met het ticketingsysteem voor burgers om zich te registreren. Het nieuws rondom de edities van Redzaam wordt verzameld en op de website getoond en er is een media-pagina zodat iedereen kan zien hoe het er op zo’n dag aan toe gaat.

Skills

  • WordPress
  • HTML
  • CSS
  • SEO
  • PageSpeed